Processen med trafikplanen

Processen med udarbejdelse af en ny Trafikplan er forløbet således:

  • Januar 2016 -

Implementering af Trafikplanen i kommunen.

  • December 2015:

I december 2015, efter indarbejdelse af relevante kommentarer, blev Trafikplanen 2016-2025 godkendt ved Teknisk Udvalg.

Trafikplan Hvidbog (241.5 KB)

  • Oktober 2015:

Inden den endelige godkendelse holdt vi et borgermøde, på baggrund af en 4 ugers høringsperiode. På borgermødet kunne borgere komme med kommentarer til planen.

  • September 2015:

Cykelstiplanen politisk behandlet ved Teknisk Udvalg.

  • April 2015:

Et interessentmøde blev holdt med repræsentanter fra bl.a. erhvervsliv, beredskab, Nordsjællands Landboforening, Nordsjællands politi, Dansk Cyklist Forbund og Ældre Sagen.

En fuldstændig liste over fremmødte står i referatet.

Referat af interessentmøde om ny Trafikplan (250.8 KB)

Erhvervslivet drøftede vigtigheden af god fremkommelighed og god vintervedligeholdelse på vejnettet. Beredskabet anmodede om en kritisk vurdering af, hvor hastighedsdæmpende foranstaltninger som for eksempel bump blev placeret, da det er af stor betydning for udrykningstiden og de syge, som transporteres i køretøjerne.

Organisationerne for de bløde trafikanttyper diskuterede hvordan tung trafik i byerne gav utryghed og ønskede sikre veje. De forslog, at der skulle anlægges cykelstier og krydsninger. På vegne af de blinde og svagtseende blev der ønsket fokus på taktilbelægninger og lyd ved signalanlæggene.

  • Marts 2015:

Oplæg og møde med Teknisk Udvalg med fokus på kommunens vision, på baggrund af faglige oplæg fra administrationen.

  • Februar-oktober 2015:

Vi har foretaget en analyse af uheldstal og -data. Vi har ligeledes udført supplerende trafikmålinger og indhentet data fra Vejdirektoratet.

COWI har udarbejdet en trafikprognose for Frederikssund by på baggrund af forskellige strategier. Her er beregnet den fremtidige trafik efter etablering af den nye fjordforbindelse.

Nordsjællands Politi har haft Trafikplanen til gennemsyn og har godkendt vores vision og konklusion for det videre arbejde med trafikken i Frederikssund Kommune.

  • Januar 2015:

Processen blev sat i gang ved, at vi holdt to borgermøder i henholdsvis Frederikssund og Skibby for at undersøge, hvad borgerne mener er vigtigt i forhold til trafikken og infrastrukturen i kommunen.

Resultatet af de to borgermøder viste, at borgerne har stor fokus på trafikbelastningen på det eksisterende vejnet, når den nye fjordforbindelse bliver en realitet. Ligeledes blev det drøftet, hvordan man får ændret trafikanternes adfærd og derved sikret en nedsat hastighed, specielt i byerne. Generelt ønskede borgerne, at den tunge trafik skal ud af byerne. Repræsentanter for de bløde trafikanter ønskede fokus på en tryg og sikker færdsel med anlæg af cykelstier og fortove.

De fremmødte blev bedt om at stemme på, hvilke 3 punkter fra Færdselssikkerhedskommissionens 10 fokuspunkter om trafiksikkerhed, som er vigtigst. Afstemningen viste, at borgerne vil have fokus på hastighed, uopmærksomhed og spritkørsel.

Referat af borgermøde i Frederikssund om ny Trafikplan (211.3 KB)
Referat  af borgermøde i Skibby om ny Trafikplan (200.2 KB)

Borgermøde om ny Trafikplan i Sognegården, Skibby