Vejklasser

Frederikssund Kommune er geografisk placeret sådan, at statsvejnettet krydser kommunen både fra nord-syd og øst-vest. Dette skaber gode trafikale muligheder for at komme ind til og ud af byerne, da statsvejnettet generelt er kendetegnet ved god fremkommelighed, og hastigheder mellem 60-80 km/t. Statsvejene indgår ikke i kommunens vejklassificering, da administrationen af disse varetages af Vejdirektoratet.

Ved klassificeringen af det kommunale vejnet, har vi stræbt efter, at vejklassificeringen afspejler vejens ønskede funktion, betydning og belastning så vidt muligt. Den gamle vejklassificering er sammenholdt med de aktuelle trafikbelastninger, og dette har givet anledning til nogle ændringer i den gamle vejklassificering. Vejklasserne er vurderet ud fra eksistensen af en ny fjordforbindelse, som åbnes i 2019, og vejklassekortet er derfor et fremtidskort, og er gældende i Trafikplanens periode 2016-2025. I vejklassificeringen er det veje, med en trafikbelastning på ca. 800 ÅDT (årsdøgntrafik)og derover, som er klassificeret, og veje med mindre ÅDT er angivet som lokalveje. Årsdøgntrafik angiver gennemsnitligt antal køretøjer pr. døgn på vejen.

Herudover medvirker en ensartet administration af vejnettet til, at trafikanterne ikke oplever et skift i serviceniveauet, når de f.eks. krydser en kommunegrænse. For at sikre denne sammenhæng og ensartethed i planlægningen af vejnettet, har kommunen været i tæt dialog og samarbejde med nabokommunerne.

Vejklasserne benyttes bl.a. som retningslinjer ved etablering af fartdæmpende foranstaltninger og ved planlægning af sne- og glatførebekæmpelsesveje. Desuden spiller vejklassen også en rolle ved hastighedsplanlægningen af vejnettet.

Vejreglerne anbefaler forskellige kørebanebredder på vejene, alt efter hvilken vejklasse vejen har og hvilken hastighed der er tilladt på vejen. Det ville koste kommunen ca. 240 millioner kroner, hvis alle veje i Frederikssund Kommune, som har en mindre kørebanebredde end den anbefalede, skulle gøres bredere. Vi anbefaler derfor at undersøge, hvilke andre virkemidler der kan sættes i værk. Dette vil blive gjort i forbindelse med Trafikhandlingsplanen 2016-2020. Vejene vil desuden blive gennemset i forhold til kørebanebredder, og sammenholdt med om vejen f.eks. må benyttes af gennemkørende tung trafik, eller om vejen benyttes til kørsel af råstoffer. Er dette tilfældet, kan der være mulighed for at gøre vejen bredere, så vejen kan klare trafikbelastningen.

Vejklassekort over Frederikssund Kommune. I byområde er vejklasserne vist med blå farve, hvor den fuld optrukne blå linje angiver primære trafikveje, og den stiplede blå linje angiver sekundære trafikveje. I landområder er vejklasserne vist med rød farve, hvor den fuld optrukne røde linje angiver gennemfartsveje, og den stiplede røde linje angiver fordelingsveje. Alle andre veje, som ikke er markeret på kortet er lokalveje. Den fuld optrukne sorte linje er statsveje.

I Frederikssund Kommune arbejder vi med forskellige vejklasser, alt efter om vejen befinder sig i by- eller i landområde.

I det åbne land klassificeres vejene i følgende vejklasser:

  • Motorveje og motortrafikveje er gennemfartsveje med en høj standard, hvor hastighederne normalt ligger mellem 80 og 130 km/t. Disse veje er som regel statsveje, og derfor varetages administrationen og vedligeholdelsen af disse veje af Vejdirektoratet.
  • Gennemfartsveje udgør det trafikale bindeled indenfor kommunen. Her tilgodeses god fremkommelighed kombineret med høj sikkerhed for bilisterne, og hastighederne på disse veje ligger mellem 50 og 80 km/t. Bløde trafikanter skal i videst mulig omfang væk fra kørebanen på gennemfartsvejene.
  • Fordelingsveje udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og trafikveje/lokalveje. De sikrer derfor både en rimelig fremkommelighed og rimelig tilgængelighed, samtidig med at de bør være udformet, så trafikken kan afvikles så sikkert som muligt for alle trafikanttyper. Hastighederne på disse veje befinder sig normalt mellem 50 og 80 km/t.
  • Lokalveje i det åbne land er veje, der betjener lokaltrafikken. Lokalvejene giver trafikanter til og fra de omkringliggende ejendomme adgang til vejnettet. Vejene er kendetegnet ved lave trafikintensiteter og hastigheder.

I byområder klassificeres vejene som henholdsvis trafikveje og lokalveje:

  • Trafikveje omfatter alle overordnede veje i byområderne. De betjener den gennemkørende biltrafik, og inddeles i Frederikssund Kommune i henholdsvis primære trafikveje og sekundære trafikveje. De primære trafikveje afvikler mere trafik end de sekundære. Hastighederne på trafikvejene ligger oftest mellem 40 og 50 km/t.
  • Lokalveje omfatter de øvrige veje i byerne. De betjener lokale områder, og tilgodeser sikkerhed for alle, men især for lette trafikanter. Lokalvejnettet skal give en rimelig fremkommelighed til trafikvejnettet. Det betyder, at rejsetiden til nærmeste trafikvej ikke må være alt for lang. Her kan hastighederne variere fra 30 til 50 km/t.