Uheldsanalyse

I Frederikssund Kommune har der generelt været meget få uheld i perioden 2010 til 2014. Kommunen følger en 0-strategi frem mod 2020, hvor der hverken må være dræbte, alvorligt eller lettere tilskadekomne på det kommunale vejnet i 2020.

På landsplan følges Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget”, om at man i 2020 vil halvere ulykkesantallet fra 2010. For Frederikssund Kommune svarer det til at der i 2020 kun må være tre alvorligt tilskadekomne, og ingen dræbte eller lettere tilskadekomne. Da tallene er så små i Frederikssund Kommune, har vi valgt at gå hele vejen og være mere ambitiøse end på landsplan. Derfor denne 0-strategi.

Det er i alles interesse, at uheldstallet falder. Uheld er tragiske for de involverede og deres bekendte, og derudover er uheld dyre, set fra et samfundsøkonomisk perspektiv. I gennemsnit koster hvert personskadeuheld samfundet ca. 2,8 millioner kr., hvis personen er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det koster ca. 4,6 millioner kr., hvis personen ikke er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Af disse beløb, står kommunen for ca. 51%, regionen for ca. 17% og staten for ca. 32%.

Uheldstyper og antal

I perioden 2010 til 2014 er der på kommunevejene i Frederikssund Kommune registreret 58 uheld. Af disse er 44 personskadeuheld og 14 materielskadeuheld. Uheldsantallet har ikke svinget meget i perioden 2010-2014:

Af de 44 personskadeuheld har der været 51 tilskadekomne. Af disse er 1 dræbt, 35 alvorligt tilskadekomne og 15 lettere tilskadekomne.

Faldet i trafikulykker er en generel tendens på landsplan. Dette skyldes flere faktorer. Blandt andet kan nævnes, at bilerne bygges bedre - det er også med til at redde flere menneskeliv i trafikken. Derudover rykker politiet ikke længere ud til mindre ulykker, da disse bearbejdes via forsikringen. Derfor forekommer de ikke i statistikkerne.

I perioden 2003-2007 var der i Frederikssund Kommune 5 dræbte og 74 alvorligt tilskadekomne. Sammenlignes denne periode med perioden 2010-2014, er antallet af dræbte reduceret med 80% og antallet af alvorligt tilskadekomne med ca. 53% i Frederikssund Kommune. På landsplan er antallet af dræbte reduceret med ca. 45% og antallet af alvorligt tilskadekomne med ca. 40%. I Frederikssund Kommune er reduceringen større end på landsplan. Dette kan tilskrives, at man har haft trafiksikkerhed højt på prioriteringslisten, og har udført forskellige tiltag for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens vejnet. Dette er noget, Frederikssund Kommune fortsat vil prioritere og arbejde videre med.

Sammenlignes uheldstallet i Frederikssund Kommune fra 2013 med resten af de nordsjællandske kommuner, så ligger kommunen meget pænt. Det skal dog bemærkes, at der i nedenstående også er medtaget uheld på private fællesveje i kommunerne.

Uheldsfaktorer

Ved at analysere alle 58 uheld og sammenholde dem med Færdselssikkerhedskommissionens 10 fokusområder, kan det ses, at de tre største uheldsfaktorer i kommunen er uopmærksomhed, manglende hjelm- og selebrug samt cyklister og knallertførere.

I analysen af uheldene, kan et enkelt uheld være repræsenteret i flere af ovenstående uheldsfaktorer. For eksempel kan en ung bilist op til 24 år have været spirituspåvirket og kørt for stærkt. I så fald ville sådan et uheld blive placeret i de tre kategorier "For høj hastighed", "Spiritus, narkotika og medicin" og "Unge bilister op til 24 år".

Af de 58 uheld skyldes 10 af uheldene spiritus. Dette svarer til 17,25% af uheldene. På landsplan skyldes ca. 15% af alle uheld spiritus. Frederikssund Kommune befinder sig altså en smule over landsgennemsnittet. Sammenligner vi med perioden 2003-2007 lå Frederikssund Kommune på ca. 25%, hvor man på landsplan lå på ca. 17%. Kommunen har altså i mellemtiden reduceret andelen med ca. 8 procentpoint. Dette skyldes bl.a. en faldende tendens i spiritus-uheld, men også en fokuseret indsats med kampagner mod kørsel i spirituspåvirket tilstand. Dette er en indsats, Frederikssund Kommune vil fortsætte med.

Udover at fokusere mere på kampagner omkring spiritus viser analysen også, at vi skal fokusere mere på kampagner om bl.a. uopmærksomhed (det at tale i telefon og skrive sms'er) og brug af sele. Desuden skal der også være fokus på cyklister og knallerter, bl.a. ved etablering af cykelstier.

Af de 58 uheld i Frederikssund Kommune er ca. 64% af uheldene sket i dagslys og ca. 36% i mørke. Kommunen vil arbejde med en fokuseret indsats med cyklister og deres brug af lygter i trafikken.