Trafikplan 2016 - 2025

Frederikssund Kommunes Trafikplan 2016-2025 danner rammen for fremtidens trafik i kommunen.

For Teknisk Udvalg har det været vigtigt at beskæftige sig med borgernes behov for tryg, sikker og let adgang til arbejde, uddannelse, handelsliv, fritidsinteresser og natur. Et samarbejde med Frederikssund Kommunens Vej- og Trafikafdeling har kvalificeret Trafikplanen med nyttige og store datamængder fra trafikken på vores veje.

For Teknisk Udvalg er det desuden meget vigtigt, at vi er i dialog med borgerne. Derved får vi ideer og inspiration til at skabe de rette betingelser for en trafik, som kan rumme både behovet for at færdes trygt og sikkert - og samtidig behovet for at komme nemt og direkte fra A til B. Udvalget er rigtig glade for, at så mange borgere deltog. Både før forslaget til en Trafikplan så dagens lys og i høringsperioden. Det har været med til at kvalificere Trafikplanen 2016-2025.

Trafikplanen bygger videre på den øvrige planlægning i kommunen og understøtter derfor Kommuneplanen, Sundhedspolitikken, Erhvervs- og vækstpolitikken samt andre politikker. Det centrale i planen er at sikre en attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv. Planen skal desuden medvirke til at sikre en bæredygtig udvikling. Den skal også indtænke miljøet, så vi nedbringer CO2 ved at udvide cykelstinettet og have løbende fokus på kollektiv transport.

I Trafikplanen indgår visionen om 0 uheld på vores veje og stier samt målsætninger for de enkelte typer af trafikanter. Trafikplanen skal dermed sikre, at vi forbedrer og udbygger ud fra en helhedsbetragtning. En kommune, som udvikles, skal inddrage både bilisternes forventning om fremkommelighed og tilgængelighed samt de bløde trafikanters forventning om sikre veje og stiforbindelser.

Ud over de kommunale og private veje og stier i Frederikssund Kommune er der også andre, der bidrager til den samlede infrastruktur. De regionale forbindelser sikres primært med statsvejene, som administreres af Vejdirektoratet, og en S-togs forbindelse giver et attraktivt transportmiddel til resten af hovedstadsområdet. I Kulhuse forbinder færgen Columbus i sommerhalvåret Frederikssund Kommune med Sølager i Halsnæs Kommune.

Trafikanlæg i kommunen er omfattet af landsplanlægning. Det sikrer blandt andet mulighed for anlæg af Frederikssund Motorvejen og den nye fjordforbindelse, jævnfør Trafikministeriets Vejplan og Fingerplanen. Trafikplanen er med til at sikre, at de nationale målsætninger indarbejdes i kommunens fremtidige planlægning. Frederikssund Kommune er beliggende i en fantastisk natur med blandt andet Isefjord og Roskilde Fjord. Roskilde Fjord deler dog også kommunen i to, og har i mange år givet nogle trafikale udfordringer ved krydsning af fjorden. Med den nye fjordforbindelse forventer vi væsentlige forbedringer i infrastrukturen.

Det er afslutningsvis vigtigt at fremhæve, at Trafikplanen angiver en overordnet retning for udvikling af trafikken i de kommende år. Trafikplanen 2016-2025 og den efterfølgende Trafikhandlingsplan 2016-2020 afløser Trafikpolitik for Frederikssund by (2008) og Trafiksikkerhedsplan (2010). Der vil politisk og administrativt blive behov for at sætte konkrete handlinger bag Trafikplanens vision og delmål. Projekterne fra tidligere planer vil også indgå i den nye Trafikhandlingsplan 2016-2020, som udarbejdes umiddelbart efter endelig godkendelse af denne Trafikplan.

Med ønsket om sikker og nem transport
samt på vegne af Teknisk Udvalg

Tina Tving Stauning
Formand for Teknisk Udvalg
Oktober 2015

Sikker krydsning på Strandstræde, Slangerup